מנהל עיזבון

מנהל עיזבון

 מהו עיזבון ולמה צריך מנהל עיזבון ?

עיזבון הוא סך כל נכסי המנוח העוברים בירושה. נכסי המנוח כוללים רכוש, זכויות שצבר בחייו,
חובות ונכסים פיזיים ורוחניים.
חריג לכלל – סעיף 147 לחוק הירושה קובע שלושה סוגי נכסים שלא יכללו בעיזבון:
1. כספים שיש לשלם לאחר מות המנוח על פי חוזה ביטוח;
2. חברות בקרן פנסיה;
3. חברות בקופת תמלוגים.
עיזבון המנוח מחולק ליורשיו על פי צוואה שהשאיר או על פי ההסדר הקבוע בחוק הירושה.
אם המנוח הותיר צוואה, יחולק עיזבונו על פי הוראות הצוואה. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה,
יחולק עיזבונו על פי ההסדר הקבוע בחוק הירושה לחלוקת עיזבון. לכן, יורשיו של מנוח זה יקראו
יורשים על פי דין. כלומר, הם יורשים את עיזבון המנוח לא על פי רצונו של המנוח, אלא לפי
המתווה וההסדר הקבוע בחוק/בדין.

כלל, אין חובה למנות מנהל עיזבון לעיזבונו של מנוח. עם זאת, במקרים שונים ובהם למשל כשהמנוח
מותיר כספים רבים או נכסים הדורשים טיפול או ניהול רצוף, עשוי להתעורר צורך למנות מנהל עיזבון.

יורשים של עיזבון יכולים לנהל את העיזבון בעצמם או לחלופין למנות בא כוח מטעמם שינהל את העיזבון.
אם היורשים אינם מסוגלים או מעוניינים לנהל את הנכסים או לטפל בהם בעצמם, והטיפול מתחייב
לשם שמירה על זכויות היורשים או על טיב הנכסים, או כאשר היורשים או הצדדים לעיזבון חלוקים
ביניהם או כאשר חלק מהיורשים נעדרים, מתעורר הצורך במינוי מנהל עיזבון על ידי בית המשפט.

גם צד ג', שהוא בעל עניין בעיזבון, רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש למנות מנהל עיזבון: כך לדוגמה,
צד ג' שהוא נושה של המוריש או של אחד היורשים, וחושש כי היורשים ירוקנו את העיזבון או יבצעו
פעולות שיקשו עליו לגבות את כספו.

חוק הירושה מסמיך את בית המשפט למנות מנהל עיזבון מיוזמתו, כלומר ללא הגשת בקשה של מי מהצדדים,
אם סבר בית המשפט כי יש צורך לנקוט בפעולות על מנת לשמור על הנכסים בעיזבון או על זכויות בעיזבון.

תפקידו של מנהל העיזבון הוא לאסוף ולרכז את נכסי הנפטר לכדי עיזבון כולל, לנהלם ולטפל בהם
תוך שמירה על האינטרסים של היורשים, ולבסוף לבצע את חלוקת העיזבון בין היורשים.

 

מינוי מנהל עיזבון

לאחר מותו של אדם, יכולים בני משפחתו, מקורביו או כל המעוניין בדבר, לבקש מבית המשפט למנות מנהל עיזבון
שיטפל בעיזבון המנוח. אם ישנה הסכמה של כל היורשים או הצדדים לעיזבון בדבר רצונם למנות מנהל עיזבון
לעיזבון המנוח, עליהם להגיש בקשה לרשם הירושות ולא לבית המשפט. לרשם סמכות זהה בעניין זה כמו לבית המשפט,
והוא רשאי להוציא צו מינוי למנהל עיזבון.

בית המשפט או רשם הירושות רשאים למנות אדם, תאגיד או את האפוטרופוס הכללי לשמש כמנהל עיזבון.
על מנהל העיזבון המיועד להסכים להתמנות לתפקיד. לרשם הירושות ולבית המשפט אין סמכות לחייבו
להתמנות לתפקיד. המינוי יתבצע באמצעות צו משפטי, שבו יפורטו פרטי האדם, התאגיד או האפוטרופוס
הכללי שימונה למנהל עיזבון. תוקף המינוי של מנהל עיזבון הוא 24 חודשים, אלא אם הוגשה לבית המשפט
בקשה להארכת המינוי, וזאת במקרים שבהם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את הארכת המינוי.
בית המשפט או הרשם לענייני ירושה קובעים את שכרו של מנהל העיזבון לפי הנהוג או לפי היקף העבודה הנדרשת ממנו.

ככלל, במקרים שבהם המנוח מציין בצוואתו כי הוא מעוניין שאדם מסוים ימונה לנהל את עיזבונו, על בית המשפט
או הרשם להיענות לבקשה. רק אם אותו אדם לא יהיה מעוניין לקבל על עצמו את התפקיד, יוכלו בית המשפט או הרשם
למנות מנהל עיזבון מטעמם. עם זאת, בנסיבות חריגות, שיירשמו ויפורטו, רשאים יהיו בית המשפט או הרשם
לא למנות מנהל עיזבון שבחר המנוח, אלא למנות מנהל מטעמם.

 

מנהל עיזבון| תפקיד מנהל העיזבון

תפקידו של מנהל העיזבון הוא לאתר ולרכז את כל נכסי המנוח, לרבות חובות וזכויות שצבר; לדאוג לניהול העיזבון
עד לחלוקתו או עד שהדבר יידרש; לסלק כל חוב שיש לעיזבון; ולבסוף לחלק את מה שנותר בין הצדדים על פי מה
שנקבע בצו הירושה או בצו קיום הצוואה. בית המשפט יכול להוסיף הוראות פעולה למנהל העיזבון, אם ראה לנכון
לעשות זאת, או אם אחד הצדדים ביקש זאת מבית המשפט.

מנהל העיזבון יאתר את כל נכסי המנוח, זכויותיו וחובותיו, ובתוך 60 יום מיום מינויו יגיש לאפוטרופוס הכללי
פירוט של כל נכסי העיזבון והחובות שיש כנגד העיזבון. אם יתגלו בהמשך נכסים או חובות נוספים, יגיש מנהל
העיזבון פירוט נוסף לאפוטרופוס הכללי בדבר הנכסים הללו. במסגרת ניהול העיזבון, נדרש מנהל העיזבון לדאוג
כי כספים הנמצאים בעיזבון יושקעו או יוחזקו בצורה ובדרך שקבע לכך שר המשפטים, כדי לשמור על ערכם ואף
להגדילו על ידי השאת ריבית על הקרן.

מנהל העיזבון, כמנהל כלל נכסי המנוח, זכויותיו וחובותיו, אחראי על כל נזק שייגרם בשל הפרת חובה או בזדון.
עם זאת, אם פעל מנהל העיזבון לפי ההוראות שקיבל מבית המשפט, והנזקים שנגרמו מפעילותו של מנהל העזבון
נעשו בתום לב ולא בזדון, לא יהיה מנהל העיזבון אחראי אישית לפצות בגין הנזקים שנגרמו. בית המשפט דורש
לא פעם ממנהל העיזבון ערובה אישית לשם הבטחת מילוי תפקידו כראוי. כך, אם הפר מנהל העיזבון את חובותיו
ונגרמו נזקים לנכסי העיזבון, לכספי העיזבון או לזכויות הכלולות בו, יוכל בית המשפט לחלט את הערובה
ולהעבירה לאפוטרופוס הכללי (שייצג את הצדדים לעיזבון שנפגעו). בסמכות בית המשפט לשחרר את
מנהל העזבון מערבותו, אם סבר כי בנסיבות העניין ראוי לעשות זאת.

 

מצאתם טעות בעמוד " מנהל עיזבון " ? כתבו לנו >>>

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים