תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר
"תקנון אתר "צו ירושה
מבוא
תנאי השימוש של אתר" צו ירושה" מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
השימוש באתר יתאפשר רק במידה והמשתמש מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון . כל משתמש מתבקש לקורא את התקנון על כל סעיפיו לפני התחלת השימוש באתר. במידה ומשתמש ,לאחר שקרא את התקנון, אינו מסכים לתנאי השימוש המפורטים בו הוא מוזמן לצאת מהאתר והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר. השימוש באתר מהווה עדות לכך כי המשתמש קרא והסכים לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ללא כל סייג.
מבוא זה הינו חלק בליתי נפרד מתקנון .
1. אתר " צו ירושה" ("האתר") מופעל על ידי חברת טהור טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ("החברה").

2. הביקור באתר ו/או השימוש בו כפופים לכל האמור בתקנון זה ו/או ביתר תכני האתר. תקנון מכיל תנאי שימוש והוראות שונות ("תנאי שימוש") שהינם מחייבים, ללא סיג, כל מבקר ו/או משתמש באתר.

3. לטובת החברה עומדת הזכות לשנות את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה בכל זמן וללא כל הגבלה. השינויים יכנסו לתוקף רק לאחר שהחברה פרסמה באתר את התקנון החדש.

4. האתר מכיל מידע רב, המורכב מתכנים, תמונות, קישורים ,מאמרים ועוד ("המידע")בנושא דיני הירושה בישראל. המידע באתר "צו ירושה" הוא מידע אינפורמטיבי כללי ואינו מידע מחייב. ואין לראות במידע זה כל המלצה או חוות דעת מקצועית.

5. השימוש במידע המופיע באתר הינו באחריות המשתמש בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בעולה ממידע זה. המידע באתר צו ירושה אינו מהווה בשם אופן חלופה לקבלת ייעוץ משפטי ו/או אחר מבעל מקצוע מוסמך.

קניין רוחני
6. כל התכנים ,לרבות התמונות,המאמרים,סודות המסחרים,סימני מסחר,עיצובים וגרפיקה מהווים קניין רוני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ואין לעשות כל שימוש בקניין רוחני זה לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסור, למכור , להפיץ או לעשות כל שימוש אחר בתכנים הכלולים ו/או יכללו באתר ללא הסכמה בכתב מראש של החברה ובכפוף להגבלות והסייגים שהחברה ציינה בהסכמתה זו.

הפעלת האתר
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות,להפסיק באופן קבוע ו/או זמני את פעילות האתר, לרבות שינויים בתוכן, בתמונות,בעיצוב, המבנה ,בפלטפורמה ותשתיות האתר, אמצעי הגנה על מידע וכל שינוי ו/ השהייה ו/או הפסקת פעילות בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא כל מתן הודעה ו/או התראה מראש על כוונתה לעשות כן. ולמשתמש לא תהיה כל טענה/ואו תביעה כל שהיא כנגד החברה ו/ או מי מטעמה בנושא זה.

8. האתר מתוחזק באופן שותף על ידי החברה ו/או גורמים שלישיים במטרה לרבות ברמת התשתית האינטרנטית שעליה בנוי האתר, הטכנולוגיה בה נבנה האתר והן ברמת התכנים , קידום האתר וכדומה. משכך, ייתכן והיו שינוים בתחזוקת האתר מעת לעת לשם עריכת שיפורים טכנולוגים, אדפטציה לשינויים בעולם האינטרנט ,פעולות לשם קידום האתר (SEO) שעלולות לגרום לעיכובים, הפרעות, שיבושים,הפסקת הפעילות, ירידה בדירוג האתר במנועי החיפוש השונים, תקלות וכיצ"ב. ולמשתמש לא תהיה כל טענה/ואו תביעה כל שהיא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנושא זה.

9. אבטחת האתר ניתנת על ידי גורמים שלשיים הן ברמת השרתים והן ברמת הדומיין, אך למורת זאת , אבטחת האתר אינה מבטיחה חסינות והגנה מלאה מפני חדירת גורמים חיצוניים לחברה המעוניינים לפגוע באתר., כך שפעילות האתר עלולה להיפגע הן באופן קבוע והן באון זמני, לרבות, הפרעה, הפסקה,השהיה,עיוות התוכן המבנה והעיצוב,מחיקת קבצים ותכנים,תמונה ו/או החדרת תוכנה זדוניות למערכות האתר.
החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כל שיהא לנזקים ו/והפגיעות שיגרמו למשתמשים בתוצאה מכך ולמשתמש לא תהיה כל טענה/ואו תביעה כל שהיא כנגד החברה או מי מטעמה בנושא זה.

פרסומים וקישורים באתר
10. באתר קיימים קישורים, פרסומות,באנרים והיפר קישורים( "קישורים") המפנים לגורמים שלישיים . החברה אינה מפקחת ובודקת את חוקיות הקישורים, טיבם,את התוכן ו/או האתרים אליהם מגיעים הקישורים, את זכויות היוצרים , תנאי השימוש, טיב התוכן ו/או המוצר ו/או הישרות שאתרים אלו מציעים. החברה לא תהיה אחרית בשום אופן לשימוש בקישורים לאתר ומהאתר לאתרים חיצוניים, לרבות דפי נחיתה, דפים פנימיים, ולקישורים היוצאים מאתרים אלו לרבות לתוכן המוצג, לחוקיות האתרים החיצונים, לשירות שמוצע בהם ו/או למוצר שהם מציעים ,הן לאופן מתן השירות ו/או המצור והן לאיכותו של השירות ו/או המוצר. ולמשתמש לא תהיה כל טענה/ואו תביעה כל שהיא כנגד החברה או מי מטעמה בנושא זה.

11. באתר יתכנו פרסומים שונים של נותני שירותים כגון עורכי דין, חברות אפוטרופסות, מגשרים ו/או כל חברה או יחיד המצעים את שירותם ו/או מוצר כל שהוא. החברה לא תהיה חלק מכל עסקה שתבוצע בין המשתמש למפרסם באתר ו/או צד שלישי אחר, בין אם על ידי מודעה , קישור או מידע המופעים באתר. ומשכך, החברה לא תישא בכל באחריות לשירותים, לרבות איכות השירות ואופן מתן השירות, ולמוצרים, לרבות איכות המוצרים ו/או קבלת המוצר שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגיע המשתמש באמצעות קישורים המופיעים באתר.

הגנת הפרטיות
12. באתר ישנם מספר דרכים ליצירת קשר (טפסים לשליחת הודעות ומספרי טלפון מקשרים) עם מערכת האתר ו/או עם גורמים חיצוניים, כגון: עורכי דין המפרסמים באתר, או חברות המספקות שירותים וכדומה. השימוש בטפסים ליצרית קשר מצריך מסירת פרטים אישים מצד המשתמש כגון, שם, כתובת ,מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני תוכן הפניה וכדומה. והשימוש במספר טלפון מקשר מעביר את פרטי מספר הטלפון של המשתמש, שעת השיחה והפרטים נוספים. החברה רשאית לאסוף ולנתח את הנתונים העולים משימוש בדרכי התקשרות אלו לשם ביצוע פעולות שיפור ובקרה והתייעלות האתר והשירותים הניתנים בו. החברה לא תסחור ולא תעביר את הנתונים הללו תמורת כסף לגוף שלישי, אלא רק לצורך התקשרות בין המשתמש ולבין נותני השירותים ו/או המפרסמים המופעים באתר .

13. מילוי טופס פניה ו/או טופס התקשרות ו/או שימוש במספר טלפון מקשר המופיע באתר תהה עדות להסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו.

שיפוי
14. מפרסם ו/או משתמש שיפרו את תנאי שימוש המפורטים במסמך זה ו/או יפרו את החוק ו/או שתוגש תביעה ו/או דרישת צד שלישי כנגד החברה, מתחייבים בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות בעלי מניותיה, בגין כל תביעה, נזק, הפסד ו/או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם- לרבות הוצאות משפט ושכ"ד עורך דין.

ברירת דין וסמכות שיפוט
15.על השימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפורטלים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.