התנגדות לצו קיום צוואה

מהו הליך התנגדות לצו קיום צוואה ?

הליך התנגדות לצו קיום צוואה הינו הליך מורכב מאוד ושונה מהליכים אחרים במשפט האזרחי, וזאת מפני, שהעד המרכזי, המוריש, אינו בין החיים. לכן, לא ניתן לשאול את דעתו באשר לצוואתו, וכל ההליך דן סביב השאלה- מה הייתה כוונתו ורצונו האמיתי כשערך את צוואתו. דבר זה מצריך מעורכי הדין להציג כמה שיותר אינדיקציות לפני בית המשפט בדבר רצונו האמיתי של המוריש.

סוגיית ההתנגדות לצו קיום צוואה מהווה את לב עיסוקו המקצועי של עורך הדין המתמחה בדיני ירושה וצוואה, ומשום כך נדרש ממנו ידע מקצועי רב בחוקים ובפסיקה וניסיון רב בתחום, על מנת לגבש אסטרטגיה יעילה שתביא לניצחון בתיק משפטי מסוג זה.

אם גיליתם שאדם יקר לכם, קרוב שלכם או בן משפחה, השאיר אחריו צוואה שתוכנה אינו הגיוני לכם, ויש לכם חשד כי מישהו הפעיל עליו לחצים או השפיע עליו לרעה לפני עריכת הצוואה במטרה שאותו אדם יזכה בירושת הקרוב שלכם או בחלק ממנה, או, אם ידוע לכם כי המוריש לא היה כשיר לערוך את הצוואה ולא יכול היה להבין את אשר הוא מצווה (כמו במקרים של דמנציה או אלצהיימר, או אם אינו מבין כלל עברית), עליכם לבצע במהרה הליך של התנגדות לצוואה, או בשמו המשפטי של ההליך -התנגדות לצו קיום צוואה.

העיסוק המשמעותי ביותר של עורך הדין העוסק בדיני ירושה הינו הליך ההתנגדות לצו קיום הצוואה. ביצוע ההליך דורש מיומנות ומקצועיות רבה מצד עורך הדין שלכם, שכן כל טעות קטנה בניהול הליך ההתנגדות לצוואה, עלולה לגרום לכך שבית המשפט לא יקבל את התנגדותכם, אפילו אם היא צודקת ביותר, וכתוצאה מכך להפסד שלכם בתיק.

איך ומתי אפשר להתנגד לצו קיום צוואה ?

"חלון הזמן שלכם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה הינו קצר ולכן יש לפעול במהירות ובמקצועיות"
כאשר המנוח הותיר צוואה, על מנת להוציא אותה לפועל יש צורך בצו קיום צוואה. לכן צריכים הזוכים לפי הצוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות, על מנת לתת לה תוקף משפטי מחייב.
רשם הירושות חייב לפרסם ברבים כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה לצוואת המנוח, וכל מי שרוצה להתנגד למתן הצו צריך להגיש התנגדות תוך 14 יום. עליכם לפעול מהר בחלון זמן זה ולהגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, מכיוון שאחרי מועד זה נסגר חלון הזמן בו ניתן להגיש את התנגדותכם לצו קיום הצוואה. במקרים חריגים רשאי הרשם לאשר את הגשת התנגדות גם לאחר 14 יום.

כעיקרון, כל עוד לא ניתן צו קיום הצוואה, ניתן להתנגד לצוואה/לצו קיום הצוואה, אך ישנם גם מקרים בהם כבר ניתן צו קיום צוואה, ובכל זאת לאחר תקופה התגלה שצריך לפסול את הצוואה, או שהועלתה טענה שבגינה יש צורך לבטל את צו קיום הצוואה. במקרים כאלו ניתן לעשות זאת, אך גם כאן יש חלון זמן של שנה מיום שנודעו לכם הנסיבות לפסילת הצוואה. אחרי שנה, גם אם טענתכם צודקת, לא תוכלו לבקש לבטל את צו קיום הצוואה או לפסול את הצוואה.

במידה ואכן תגישו לרשם הירושות התנגדות לצו קיום הצוואה במועד הקבוע בחוק, יעביר הרשם את הטיפול ואת המשך הבירור לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה. הרשם יכול גם לתת צו קיום צוואה ולדחות את טענותיכם על הסף, גם אם הן אינן רלוונטיות להוצאת הצו.

בקשת ההתנגדות לצו קיום צוואה צריכה לכלול את הטענות שלכם שבגינן אתם חושבים כי יש לפסול את הצוואה או למנוע את הוצאת צו קיום צוואה. טענותיכם צריכות להיות מגובות בעילות חוקיות המאפשרות את ההתנגדות. ישנן טענות משפטיות רבות בגינן ניתן להתנגד למתן צו קיום צוואה וחוק הירושה מרכז את רובן.
ניתן לחלק את עילות ההתנגדות הקבועות בחוק הירושה לשתי קבוצות עיקריות:
א. אי עמידה בקריטריונים צורניים לעשיית צוואה הקבועים בחוק הירושה.
ב. אי עמידה בקריטריונים מהותיים בעשיית צוואה הקבועים בחוק הירושה .

דוגמאות לעילות צורניות בגינן ניתן להתנגד למתן צו קיום צוואה:

סעיף 19 לחוק הירושה – צוואה בכתב יד – מהסעיף עולה כי ישנה חובה שהצוואה כולה תעשה בכתב ידו של המצווה בלבד ושהצוואה תישא תאריך וחתימה שנכתבו בכתב ידו של צוואה. במידה והצוואה אינה עומדת באחת או יותר מדרישות סעיף זה – יש עילה להגשת התנגדות לצו קיום צוואה.
סעיף 20 לחוק הירושה – צוואה בעדים – הדרישות בסעיף זה מחייבות שהצוואה תהיה בכתב ותישא תאריך, וכן שהמצווה הצהיר בפני שני עדים שזוהי צוואתו, יחתום לפניהם, וגם העדים יחתמו באותו המעמד על הצוואה. במידה והצוואה אינה עומדת באחת או יותר מדרישות סעיף זה – יש עילה להגשת התנגדות לצו קיום צוואה.
סעיף 22 לחוק הירושה – צוואה בפני רשות – הדרישות הצורניות בסעיף זה מחייבות שהמצווה יאמר את תוכן צוואתו או יגיש צוואה כתובה בפני רשות ואלו יקריאו את תוכן הצוואה והמצווה יאשר כי זוהי צוואתו. (רשות – שופט,רשם בית משפט,רשם לענייני ירושה,דיין,ראש עיר או מועצה או נוטריון) ושהצוואה נאמרה או הוגשה להקראה רק ע"י המצווה עצמו וכי הוא הצהיר כי זו צוואתו( במקרה של אדם שצריך מתרגומן, יש עוד דרישות בסעיף זה) לכן במידה ואחת או יותר מהדרישות אינן מתקיים יש לכם עילה להתנגדות לצו קיום צוואה.
סעיף 23 לחוק הירושה – צוואה בעל פה/ שכיב מרע – הדרישות הצורניות העולות מלשון סעיף זה מחייבות כי הצוואה תאמר ע"י המצווה עצמו, בזמן שהוא במצב רפואי של גסיסה או שהוא בטוח שהוא במצב כזה. בנוסף לכך, המצווה צריך להגיד את צוואתו בפני שני עדים. שני העדים צריכים לערוך זיכרון דברים בו ירשמו נסיבות המקרה, תוכן הצוואה ותאריך הצוואה בהזדמנות הראשונה ככל שניתן הדבר ויגישו את זיכרון הדברים לרשם הירושות. אם לא מתקיימות אחת או יותר מהדרישות הקבועות הסעיף זה – קמה עילה להתנגדות צו הקיום.

דוגמאות לעילות מהותיות בגינן ניתן להתנגד למתן צו קיום צוואה:

סעיף 26 לחוק הירושה – כשרות לצוות- צוואה שעשה קטין או מי שהוכרז כפסול דין או מי שלא יכול להבחין בטיבה של הצוואה, הצוואה בטלה.
סעיף 28 לחוק הירושה – צוואה כמעשה אישי- רק המצווה עצמו יכול לערוך את צוואתו. אפילו אם נתן ייפוי כוח לאדם אחר שיערוך עבורו את הצוואה, צוואה זו דינה להתבטל.
גם הוראה בצוואה הקובעת כי תוקף ההוראה והביצוע שלה תלוי ברצונו של אדם אחר ולא של המצווה – בטלה.
סעיף 30 לחוק הירושה – צוואה שנעשתה תחת הפעלת השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס, תחבולה או תרמית על המצווה, על מנת להשפיע עליו כיצד לערוך את צוואתו – בטלה.
במקרה של הוראת צוואה שנעשתה בטעות, יבחן בית המשפט האם אפשר לקבוע בבירור מה היה מצווה המוריש אלמלא אותה טעות. אם ניתן לקבוע אז בית המשפט יתקן את הצוואה, ובמידה שלא, בית המשפט יבטל את ההוראה.
סעיף 32 לחוק הירושה – טעות סופר. כאשר יש טעות טכנית בתיאורו של אדם בצוואה, טעות במספר, כתובת נכס, תאריך וכדומה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו של המצווה משלל הוראות הצוואה, יתקן הרשם או בית המשפט את הצוואה. במידה והטעות פוגעת ביכולת להבין את כוונתו של המצווה, ההוראה בטלה.
סעיף 34 לחוק הירושה – הוראת צוואה שביצועה הינו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי לקיום – בטלה
סעיף 35 לחוק הירושה – צוואה שהוראותיה מזכות אדם מסוים כאשר אותו אדם לקח חלק בעריכת הצוואה, או היה עד לעשייתה (למעט צוואה בעל פה) או לקח כל חלק בעריכת הצוואה והוראת הצוואה מזכה את בן הזוג של אחד מאלה- בטלה.

מצאתם שגיאה בעמוד זה – " התנגדות לצו קיום צוואה " ? כתבו לנו

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!
עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים