ביטול צו קיום צוואה

ביטול צו קיום צוואה| רקע כללי

על מנת שיהיה ניתן לממש צוואה שהותיר אחריו המנוח, יש לבקש מהרשם לענייני ירושה צו קיום צוואה. צו קיום צוואה הוא צו הצהרתי, הנותן לתוכן צוואת המנוח ולנוסחה תוקף של פסק דין. רק לאחר קבלת הצו ניתן לחלק את עיזבונו של המנוח, ומכאן חשיבות עקרון סופיות הדיון במתן צו זה.

ככלל, צו קיום צוואה שניתן, כמוהו כפסק דין – מחייב וסופי. למרות זאת, המחוקק העניק לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט אפשרות לתקן או לבטל צו קיום צוואה, אם הובאו לפניהם טענות או עובדות שלא הוצגו בטרם ניתן צו קיום הצוואה.

ביטול צו קיום צוואה| המבחנים לביטול ותיקון צו קיום צוואה

"72. תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998.
(א) נתן רשם לעניני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לעניני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט.
(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה."

מתוקף סעיף 72, רשאים הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה לתקן או לבטל צו קיום צוואה, רק אם נתנו אותו מלכתחילה. לא ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לתקן ולבטל צו קיום צוואה שנתן הרשם ולהפך. עם זאת, רשם לענייני ירושה יעביר להכרעת בית המשפט לענייני משפחה בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה, המבוססת על טענות או עובדות שניתן היה להביאן לפני הרשם, ולא הובאו בטרם מתן הצו. בית המשפט ידון בבקשה ויכריע אם ראוי לאשר את תיקון הצו, לבטלו או לדחות את הבקשה, לאור השיהוי בהגשת העובדות והטענות כאמור.

בבוא בית המשפט לפסוק האם לבטל או לתקן צו קיום צוואה, בשל עובדות או טענות חדשות, עליו להפעיל שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי ומבחן סובייקטיבי, הבודקים מה היה עושה המבקש הסביר בבואו לבקש ביטול או תיקון צו קיום צוואה. מבחנים אלו נגזרים מלשון ס'72 לחוק הירושה.

המבחן האובייקטיבי – האם יכול היה מבקש ביטול או תיקון הצו להביא את הטענות והעובדות לפני הרשם בטרם מתן הצו.

המבחן הסובייקטיבי – האם יכול היה מבקש ביטול או תיקון הצו להביא את הטענות או העובדות שבידו בהזדמנות הראשונה הסמוכה לאחר מתן הצו, ואם כן – מדוע לא עשה כן?

בית המשפט העליון חידד עוד את המבחן האובייקטיבי, וקבע תתי-מבחנים שאותם יצטרך בית המשפט לבדוק לפני ביטול או תיקון צו קיום צוואה:

  • חריג ולא כלל – ככלל, בקשות ביטול או תיקון צו קיום צוואה נחשבות לחריגות ויש לאשרן במשורה.
  • משך האיחור בהצגת העובדות או הטענות החדשות – בית המשפט יבחן כמה זמן חלף ממועד היוודע המידע החדש ועד להצגתו, והאם ניתן היה לגלותו קודם לכן בביצוע פעולות פשוטות.
  • משך האיחור הכללי – בית המשפט יבחן את פרק הזמן שעבר ממתן הצו ועד להגשת הבקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה.
  • ההסבר לאיחור – בית המשפט יבחן את סבירות ההסבר של מבקש הבקשה לאיחור בהגשת המידע החדש. בית המשפט יאזן בין סבירות ההסבר ובין משך השיהוי בהגשת הבקשה בנסיבות המקרה. ככל שההסבר סביר יותר, כך יפחת המשקל שיינתן לשיהוי. במהלך השנים תיקן בית המשפט וביטל צווי קיום צוואה, חודשים ואף שנים לאחר שניתנו.
  • שיהוי בלתי סביר – למרות האיזון שעושה בית המשפט בין סבירות ההסבר ובין משך השיהוי, נקבע בפסיקה כי שיהוי של למעלה מ10- שנים הוא בלתי סביר. לכן, יִקשה מאוד על מבקש ביטול או תיקון צו קיום צוואה לשכנע את בית המשפט לאשר את הביטול או התיקון הנדרש.
  • חוזק הטענה או העובדה החדשה – בית המשפט יבחן את משקלה של העובדה או הטענה החדשה ואת חוזקה, והאם ראוי ומוצדק בנסיבות המקרה לבטל או לתקן את צו קיום הצוואה.
  • פגיעה ביכולת הצדדים – בית המשפט יבחן האם השיהוי בהצגת העובדות או הטענות החדשות פגע ביכולת צדדים אחרים להתגונן, להציג ולבסס ראיות ועדויות באשר לטענותיהם.
  • הפגיעה בצדדים שקיבלו את צו קיום צוואה –בית המשפט יבחן את חומרת הפגיעה בצדדים אם יבוטל או יתוקן צו קיום צוואה.
  • רמת הקושי בבירור העובדות – בית המשפט יבחן האם חלוף הזמן גורם לקושי מהותי לרדת לעומק הדברים ולברר את זכויותיהם האמתיות של הצדדים.

אם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה החליטו לבטל או לתקן צו קיום צוואה, יפורסם עצם הביטול או התיקון ברבים, ותישלח הודעה לצדדים שקיבלו את צו הקיום המקורי.

 

 

מצאתם שגיאה בעמוד זה – " ביטול צו קיום צוואה " ? כתבו לנו

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!
עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.