צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה ?

כאשר נפטר מותיר אחריו צוואה, לא ניתן לחלק את רכושו ולתבוע זכות על פי הצוואה ללא קבלת צו קיום צוואה (סעיף 39 לחוק הירושה). לכן, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.
צו קיום צוואה הוא צו הצהרתי, הנותן תוקף מחייב לרצון הנפטר, כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו. הצו נותן תוקף של פסק דין לתוכן ולנוסח הצוואה, ורק לאחר קבלתו ניתן לחלק את עיזבונו של הנפטר.
מי שמתנגד לכשרות הצוואה או לנוסחה, יכול להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה ולבקש למנוע את מתן הצו.


מי יכול לבקש צו קיום צוואה ?

את הליך הבקשה יכולים ליזום המוטבים בצוואה, כלומר הצדדים המופיעים בצוואה, וכל אדם המעוניין במתן תוקף לצוואה, כמו למשל נושה של יורש בצוואה, המעוניין כי אותו אדם החייב לו כסף יקבל את חלקו בצוואה וכך יחזיר לנושה את החוב שחב לו


ממי מבקשים צו קיום צוואה ?

את הבקשה למתן צו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו (במקרים ספציפיים מבקשים את הצו מבית המשפט).

לאחר שקיבל בקשה לצו קיום צוואה, מחויב הרשם לענייני ירושה לפרסם את עצם הגשת הבקשה בעיתונות היומית וברשומות, על מנת ליידע יורשים פוטנציאליים או מתנגדים לצוואת הנפטר, כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. משמעות ההודעה היא כי צוואתו של הנפטר תקבל תוקף מחייב ותוצא לפועל בתום ההליך, ומי שמתנגד לכך או שלא ידע כלל כי המנוח נפטר או שקיימת צוואה, יוכל לערער ולהתנגד לצוואה בשלב זה, בטרם ייתן הרשם תוקף לצוואה באמצעות מתן צו קיום צוואה.

מחפשים עורך דין שיטפל בהוצאת צו קיום צוואה ? השאירו פרטים מטה

איך מוציאים צו לקיום צוואה ?

את הבקשה למתן הצו ניתן להגיש בשתי דרכים:
1. משלוח בדואר רשום או הגשה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי;
2. הגשה באינטרנט, באתר של רשם הירושות ( רשם לענייני ירושה).

1) הגשת בקשה בדואר רשום או אצל הרשם לענייני ירושה.
את הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו (במקרים ספציפיים מבקשים את הצו מבית המשפט).
את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת כל המסמכים שמצורפים לה יש להגיש בארבע עותקים – מקור ושלושה העתקים.

על הבקשה למתן צו קיום צוואה לכלול:

 • שני שוברי תשלום מאושרים או אישור על תשלום באינטרנט.
 • טופס בקשה למתן צו לקיום צוואה – על המבקש לחתום על הבקשה ולאמת את חתימתו בתצהיר לפני עו"ד, שופט, נוטריון, דיין או ראש ראשות מקומית.
 • תעודת פטירה של המנוח – התעודה צריכה להיות מקורית או העתק נאמן למקור.
 • תעודת פטירה של יורש – אם אחד היורשים בצוואה נפטר, יש להציג את תעודת הפטירה המקורית או העתק שלה (לא נדרש נאמן למקור).
 • צוואה מקורית של הנפטר – יש להציג את צוואתו המקורית של הנפטר. אם ישנה מניעה מלהגיש את הצוואה המקורית, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להצגת העתק הצוואה, ובבקשה זו לפרט מהי הסיבה שבגינה לא ניתן להגיש את הצוואה המקורית. לבקשה זו יש לצרף שוברי תשלום אגרה והעתק מהצוואה.
 • אישור בדבר הודעה לכל היורשים – אישור כי היורשים יודעים שהוגשה בקשה למתן צו לקיום צוואה. את האישור ניתן להגיש בשתי דרכים:
              1. מסמך החתום על ידי כל היורשים, המאשר כי ידוע להם שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה.
              2. הצגת ספחים של דואר רשום, המעידים כי נשלחה הודעה לכל יורש ויורש לפי כתובתו (במקרה של יורש שלא ידועה כתובתו יש לפרסם בעיתון יומי).
 • ייפוי כוח – אם מגיש הבקשה מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור של ייפוי הכוח.

2) הגשת צו קיום צוואה מקוון
את הבקשה לצו קיום צוואה מקוון יש להגיש באתר האפוטרופוס הכללי.
הגשת בקשה ברשת האינטרנט יכולה להתבצע רק אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • הצוואה המקורית נמצאת בידי האדם המגיש את הבקשה.
 • הצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה, ולאדם המגיש את הבקשה יש עותק של הצוואה.
 • בית המשפט לענייני משפחה אישר להציג את העתק הצוואה כהוכחת הצוואה המקורית, ובידי מגיש את הבקשה עותק הצוואה.

  להסבר מפורט יותר על הליך הגשת צו קיום צוואה מקוון לחצו כאן


הליך הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות, היא תועבר לבדיקה במזכירות ובמשרדי רשם הירושות. במסגרת זו ייבדק האם ישנה צוואה אחרת שהמנוח הפקיד בעבר אצל רשם הירושות או האם ישנו זיכרון דברים (במקרה של צוואה בעל פה); האם כבר נפתח תיק על שם המנוח על ידי אדם אחר; האם הבקשה הוגשה לפי הנהלים – האם מולאו כל הפרטים כראוי והאם צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים. בתום הבדיקה תפרסם המזכירות הודעה בעיתון יומי כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, שתכלול את פרטי המנוח ותזמין את מי שמעוניין להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה, וזאת בתוך שבועיים מיום פרסום ההודעה (או במועד מאוחר יותר בהתאם להחלטת הרשם). הודעה זו מיועדת לכל מי שרואה עצמו נפגע או שיש בידו טענת התנגדות כנגד הצוואה או כנגד הליך הוצאת הצו, להשמיע את טענותיו ולהגיש התנגדות.

עותק של הבקשה לצו קיום צוואה יישלח לתגובת האפוטרופוס הכללי. במקרים מסוימים יצטרף האפוטרופוס הכללי להליך במטרה להגן על אינטרסים של מי מהצדדים – למשל כאשר זוכה בצוואה הוא קטין או חסוי או אדם הנמצא תחת השגחתו של האפוטרופוס הכללי. במקרה כזה תועבר הבקשה להמשך טיפול לבית המשפט לענייני משפחה.

אם לא הוגשה כל התנגדות לבקשה שהוגשה, והאפוטרופוס הכללי הודיע כי הוא אינו מעוניין לקחת חלק בהליך, ייתן רשם הירושות את הצו המבוקש. ההליך כולו עד לקבלת הצו אורך לרוב כחודשיים.

אם אכן הוגשה התנגדות לבקשה, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפול.
בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה ויבדוק לעמקן את טענות ההתנגדות שהוגשו.


מתי בקשה לצו קיום צוואה עוברת לבית המשפט?

בכל אחד מהמקרים הבאים תועבר הבקשה למתן צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה אל פתחו של בית המשפט לענייני משפחה, לשם בירור ודיון נרחב יותר:
1. כאשר הוגשה התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה.
2. אם המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה או להליך.
3. אם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו מעוניינים ליזום הליך בעניין הבקשה לצו קיום צוואה.
4. אם האפוטרופוס הכללי מעוניין להצטרף להליך בייצוג חסוי, נעדר או קטין.
5. כאשר יש פגם או חסר בצוואה.


צו קיום צוואה| אגרות

הגשת בקשות לרשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה עבור כל פעולה.
בקשות בנושא הוצאת צו קיום צוואה כרוכות בתשלום אגרה לפי הפירוט שלהלן:
אגרת פתיחת בקשה למתן צו קיום צוואה – (שובר כחול) 498 ש"ח.
אגרת פתיחת בקשה למתן צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – 423 ש"ח
הוצאות פרסום בעיתון  – (שובר כתום) 130 ש"ח .
בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה – 498 ש"ח.
התנגדות למתן צו קיום צוואה – 957 ש"ח .
ביצוע הפעולות הרשומות לעיל באינטרנט מקנה 15% הנחה מגובה אגרות אלה.
* גובה האגרות משתנה מעת לעת לכן בדקו באתר הרשם לענייני ירושה את הסכום העדכני.


צו קיום צוואה| טפסים – בקשה לצו קיום צוואה, הודעה ליורש, בקשה להעתק צווים ועוד.

לנוחיותכם ריכזנו טפסים מאתר האפוטרופוס הכללי בנושא צו קיום צוואה:
תצהיר הסתלקות מעיזבון – להורדה
בקשה לצו קיום צוואה – להורדה
הודעה ליורש על פי צוואה – להורדה
בקשה להעתק צו קיום צוואה (דיגיטלי) – להורדה
בקשה לצו קיום צוואה מקוון – קישור לאתר הרשם
מעקב אחרי בקשות שהוגשו לרשם – קישור למערכת הרשם

מצאתם שגיאה בעמוד זה – " צו קיום צוואה " ? כתבו לנו

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

ייפוי כוח מתמשך – מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!

קישורים לאתרים רלוונטיים

עריכת צוואה

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.