צו ירושה אגרות

צו ירושה| אגרות

כל נושא האגרות בגין פעולות משפטיות בענייני ירושה מעוגן ב תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) תשנ"ח-1998,בהן נקבע קובע האגרות בגין כל פעולה, אלו פעולות לא יישאו תשלום אגרה ובאילו מקרים יחול פטור מתשלום אגרה.

בקשה למתן צו ירושה                                                                                  503.00 ש"ח
בקשה למתן צו ירושה מקוון                                                                          428.00 ש"ח
בקשה לצו ירושה -הוצאות פרסום בעיתון                                                        130.00 ש"ח
בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה                                                                    503.00 ש"ח
התנגדות למתן צו ירושה                                                                              970.00 ש"ח
בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה שהוגשה
תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה                                                       פטורה מתשלום אגרה 
עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה                                                 27.00 ש"ח
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה                         5.15 ש"ח לכל עמוד

שימו ב כי בהגשת בקשה למתן צו ירושה מקוון באינטרנט ישנה הנחה של 15%.

כל הסכומים הנ"ל הינם צמודים לממד ומתעדכנים עת לעת ולכן כדאי להתעדכן באתר רשם הירושה .
לטבלת האגרות של כלל הפעולות באגף האפוטרופוס הכללי – לחץ כאן .

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.