התנגדות לצו ירושה

התנגדות לצו ירושה

התנגדות לצו ירושה| רקע כללי

כאשר אדם נפטר כשהוא אינו מותיר אחריו צוואה, יש לפנות לחוק הירושה על מנת לקבוע מי הם יורשיו וכיצד יש לחלק את עיזבונו.
חוק הירושה קובע, כי על מנת לחלק את העיזבון בפועל, יש צורך בהוצאת צו ירושה. צו משפטי המצהיר כלפי "כולי עלמא" מי הם יורשיו של הנפטר ומהו חלקו של כל אחד מהם בעיזבון הנפטר. משכך, יש צורך להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה.

משהוגשה בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה, על הרשם מוטלת חובה לפרסם ברבים כי הוגשה בקשה למתן צו ירושה, ובנוסף עליו לקבוע טווח זמן להגשת התנגדויות לבקשה זו.

חוק הירושה קובע בסעיף 67, כי תקופת הזמן המינימלית בה יהיה ניתן להגיש התנגדויות לא תהיה פחות מ-14 ימים, ומנגד, תקופת הזמן המקסימלית להגשת התנגדות תהיה "כל עוד לא ניתן הצו".

ס' 67 הגשת התנגדויות (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998
"הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו"

כלומר, מי שיש בידו טענה או סיבה שבגללה הוא חושב שאין לתת צו ירושה על סמך הבקשה למתן צו ירושה שהוגשה לרשם, יכול להגיש התנגדות למתן צו הירושה בחלון הזמנים שקבע לכך רשם לענייני ירושה. באופן עקרוני, ניתן להגיש התנגדויות לצו ירושה גם לאחר המועדים שקבע לכך הרשם וזאת כל עוד לא הוצא צו הירושה.

 

טענות התנגדות לצו ירושה.

הטענות אשר בגינן מגישים התנגדות לצו ירושה הינן מעטות ביחס לטענות בהליך התנגדות לצו קיום צוואה. לרוב עולות שלוש טענות מרכזיות בהליך התנגדות לצו ירושה:

א. מגיש ההתנגדות טוען כי המנוח אכן השאיר צוואה ומשכך יש לפעול על פיה ולא על פי חוק הירושה.
ב. מגיש ההתנגדות לצו הירושה טוען כי ישנם עוד יורשים למנוח, מעבר למה שצוין בבקשה למתן צו ירושה.
    לדוגמה- יש עוד ילד שהמשפחה אינה יודעת עליו, כמו ילד מחוץ לנישואין וכדומה.
ג. מגיש ההתנגדות לצו הירושה טוען כי היורשים אינם יורשי המנוח או כי אינם נחשבים יותר יורשי המנוח.
   לדוגמה- גרושתו הטרייה של המנוח שרשמה עצמה כאשתו של המנוח בבקשה לצו.

במידה ואכן הוגשה התנגדות לצו הירושה, יעביר רשם הירושות את התיק (הבקשה למתן צו ירושה) לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שזה ידון לעומק בטענות ההתנגדות ויקבע סופית האם יש לקבלן (ואז לא יינתן צו הירושה כפי שהתבקש), או לדחות את טענות ההתנגדות (ואז ייתן בית המשפט בעצמו את צו הירושה).

 

איך ומתי להגיש התנגדות לצו ירושה ?

כאמור, יש להגיש את ההתנגדות לצו הירושה בזמנים שקבע לכך הרשם לענייני ירושה כאשר פרסם ברבים את עצם הגשת בקשה למתן צו ירושה. חוק הירושה קובע כי מועד הגשת ההתנגדויות לא יפחת מ 14 ימים וכי ניתן להגיש התנגדויות גם אם מועד זה חלף, כל עוד לא ניתן הצו.

את ההתנגדות לצו הירושה יש להגיש במסמך מודפס, בליווי תצהיר מאומת וחתום ע"י עורך דין. עותק אחד יש להגיש לרשם הירושות או לבית המשפט, ומספר עותקים נוסף, כמספר הצדדים בבקשה לצו הירושה.

כתב ההתנגדות לצו הירושה צריך להכיל את טענות המתנגד ואת הנימוקים להתנגדות. יש לתמוך טענות אלו ככל האפשר במסמכים הרלוונטיים שיחזקו ויבססו את טענות ההתנגדות. בנוסף לכך, יש לצרף לבקשת ההתנגדות לצו הירושה, קבלה בדבר תשלום האגרה בגין ההליך, ובמידה והמתנגד מיוצג ע"י עורך דין, יש לצרף גם ייפוי הכוח לעורך דין.

 

 

מצאתם שגיאה בעמוד התנגדות לצו ירושה ?  כתבו לנו >>

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.