צו ירושה

מה זה צו ירושה ?


צו ירושה הינו מסמך משפטי המפרט מי הם יורשיו של אדם שנפטר ומה חלקם בעיזבון. צו ירושה נדרש כאשר נפטר לא הותיר אחריו צוואה, או הותיר צוואה רק על חלק מרכושו, ולכן יש צורך לקבוע מי הם יורשיו וכיצד יחולק עיזבונו בין אותם יורשים. יורשיו של נפטר, שלא השאיר צוואה, נקראים יורשים על פי דין, והם כפופים להוראות הקבועות בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 ותקנותיו.

חוק הירושה קובע כי על מנת לחלק את העיזבון בפועל יש צורך בהוצאת צו ירושה – צו משפטי המכיל את פרטי הנפטר, תאריך הפטירה, שמות יורשיו ואת חלקו היחסי של כל יורש בעיזבון. לשם כך יש צורך לפנות ללשכת הרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני ולהגיש בקשה למתן צו ירושה.

צו ירושה שניתן, כמוהו כפסק דין – סופי ומחייב, המצהיר כלפי "כולי עלמא" מי הם יורשיו של הנפטר ומהו חלקו של כל אחד מהם בעיזבון הנפטר. רק לאחר קבלת צו הירושה, ניתן לגשת עם הצו לגופים כגון משרד הרישוי או רשם המקרקעין ולשנות בעלות על רכב הנפטר או לבצע פעולות בנכסי הנפטר.

חשוב לציין כי הצו אינו קובע מהו העיזבון עצמו – מהם הנכסים הכלולים בעיזבון, מהו היקף העיזבון ואלו זכויות או חובות כולל העיזבון. צו ירושה מתייחס רק לעובדות ספציפיות מאוד: העובדה כי המוריש מת, מקום מושבו של המוריש, מי הם יורשיו של המוריש ומהו חלקו היחסי של כל יורש בעיזבון המוריש. משכך, כוחו של צו הירושה כראיה משפטית תקף אך ורק לעובדות אלו.

מחפשים עורך דין שיטפל עבורכם בהוצאת צו ירושה? השאירו פרטים מטה

איך מוציאים צו ירושה ?


את הבקשה למתן צו הירושה ניתן להגיש בשתי דרכים:
1.  הגשה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי;
2. הגשה באינטרנט, באתר של רשם הירושות ( רשם לענייני ירושה).

1.הגשת בקשה בדואר רשום או במשרדי הרשם לענייני ירושה

את הבקשה למתן צו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו (במקרים מסוימים יש לפנות לבית המשפט), או לבית הדין הרבני, בתנאי שיש הסכמה של כל הצדדים, והם חתמו על תצהיר הסכמה מול עורך דין או מול מי שמוסמך לכך.
את הבקשה ואת המסמכים המצורפים לה יש להגיש בארבעה עותקים – מקור ושלושה העתקים (יש לבדוק היטב את הבקשה בטרם הגשתה ולוודא כי צורפו כל המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות ההגשה בחוק – מסמך מקורי או נאמן למקור וכדומה).

בקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

  • שני שוברי תשלום מאושרים או אישור על תשלום באינטרנט – שובר בגין אגרת פתיחת בקשה לצו ירושה ושובר נוסף בגין עלות פרסום מודעה בעיתון יומי, כפי שהחוק דורש. לא ניתן לשלם באינטרנט עבור בקשה לצו ירושה המוגשת לבית הדין הרבני. במקרה זה התשלום מתבצע בדואר בלבד, ויש לגשת קודם לכן למזכירות בית הדין ולקחת את השוברים המתאימים.
    אם מבקש הצו הוא הורה, בן זוג או ילד של אדם שנפטר בשירותו הצבאי, במלחמה או בפעולת איבה, יהיה המבקש פטור מתשלום האגרה.
  • טופס בקשה לצו ירושה – יש למלא את הטופס בקפידה. על המבקש לחתום על הבקשה ולאמת את חתימתו בתצהיר לפני עו"ד, נוטריון, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. מבקש הבקשה צריך להיות בעל עניין בעיזבון: יורש של הנפטר או אחד מיורשיו, מנהל העיזבון של הנפטר או נושה של הנפטר.
  • תעודת פטירה – יש לצרף את תעודת הפטירה המקורית או העתק נאמן למקור. אם המנוח נפטר כשהוא שוהה בחו"ל, יש לצרף לבקשה מסמך הנקרא "תמצית רישום" ממשרד הפנים.
  • תעודת פטירה של יורש – יש לצרף תעודת פטירה מקורית או צילום של כל יורש שנפטר לפני המנוח המוריש, או לפני הגשת הבקשה לצו .
  • אישור הודעה לכלל היורשים – אישור היורשים להגשת הבקשה למתן צו ירושה. את האישור ניתן להגיש בשתי דרכים: אישור בכתב של כל היורשים; הצגת ספחי דואר רשום שנשלחו לכל היורשים.
  • יורשים שהסתלקו – אם ישנם יורשים שהסתלקו מחלקם בעיזבון, יש לצרף לבקשה את תצהירי ההסתלקות המקוריים כשהם חתומים על ידי עורך דין או מי שמוסמך לכך.
  • ייפוי כוח – אם מבקש הבקשה מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
2) הגשת בקשה לצו ירושה מקוון (באינטרנט)

כיום ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה רק בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
• כאשר הנפטר הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.
• כאשר הנפטר הותיר אחריו רק צאצאים.
• כאשר נפטר הותיר אחריו בן/ת זוג ללא צאצאים, אך הוריו חיים.
• כאשר הנפטר לא הותיר בן/ת זוג או צאצאים, אך הוריו חיים.
אם יורשיו על פי דין של הנפטר אינם נכללים בארבעת התנאים הרשומים לעיל (לדוגמה אחיו או בני דודיו), יש לשלוח את הבקשה  בדואר או למסרה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי.
לנוחותכם, מצורף קישור למצגת של משרד האפוטרופוס הכללי ובה הסברים והנחיות בדבר הגשת בקשה לצו ירושה באינטרנט. למצגת לחץ כאן

להרחבה בנושא – עברו לעמוד צו ירושה מקוון

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

ייפוי כוח מתמשך – מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!

קישורים לאתרים רלוונטיים

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

התנגדות לצו ירושה


ייתכנו מקרים שבהם תתעורר התנגדות להוצאת צו הירושה. למשל, אם ידוע למתנגד כי המנוח הותיר אחריו צוואה או כי ישנם יורשים על פי דין אחרים או נוספים לאלו המצוינים בבקשה לצו הירושה.
לרוב, ניתן להגיש התנגדות למתן הצו בתוך 14 יום מהפרסום בעיתון. לעתים, הרשם לענייני ירושה יאשר פרק זמן ארוך מ-14 יום להגשת התנגדויות. מלשון החוק עולה כי ניתן להגיש התנגדויות גם לאחר המועד שנקבע לכך, וזאת כל עוד לא ניתן הצו, אך האישור לכך ניתן רק בנסיבות חריגות.
אם ניתן כבר צו הירושה, לא ניתן להגיש התנגדויות לבקשה, אלא יש לתקוף את צו בהליך אחר, הליך שנקרא ביטול צו ירושה.
להרחבה בנושא עברו להתנגדות לצו ירושה

 

הליך הטיפול בבקשה לצו ירושה


לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, היא תיבדק במזכירות ובמשרדי הרשם כדי לוודא שהוגשה כראוי. עוד ייבדק האם יש צוואה שהמנוח הפקיד אצל הרשם או האם נפתח כבר תיק בעניינו של המנוח על ידי אדם אחר. לאחר מכן תפרסם המזכירות הודעה בעיתונות היומית על אודות הגשת בקשה לצו ירושה, עקב מותו של המנוח, על מנת ליידע צדדים נוספים הקשורים למנוח. כל מי שרואה עצמו נפגע או שיש בידו טענת התנגדות להוצאת הצו המבוקש, יוכל בתוך 14 יום או יותר (לפי קביעת הרשם), להגיש התנגדות לצו הירושה.

בד בבד, נשלח העתק של הבקשה לאפוטרופוס הכללי, על מנת שייתן את תגובתו לבקשה. במקרים מסוימים האפוטרופוס הכללי ירצה להצטרף להליך הוצאת הצו, במטרה להגן על אינטרסים של מי מהצדדים, לדוגמה כאשר אחד הצדדים או היורשים הוא קטין, חסוי או אדם הנמצא תחת השגחתו של האפוטרופוס הכללי. במקרה כזה, יועבר התיק להמשך טיפול בבית המשפט לענייני משפחה.

אם לא הוגשה כל התנגדות לבקשה לצו הירושה שהוגש והאפוטרופוס הכללי הודיע כי הוא לא מעוניין להצטרף להליך, יוציא הרשם לענייניי ירושה צו ירושה. לרוב, התהליך אורך כחודשיים מהגשת הבקשה ועד מתן הצו .

מנגד, אם אכן הוגשה התנגדות לבקשת צו הירושה, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפול. בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה ויבדוק לעמקן את טענות ההתנגדות שהוגשו כנגד מתן צו הירושה. אם ימצא לנכון בית המשפט כי טענות ההתנגדות למתן צו ירושה מוצדקות, אזי הבקשה תידחה. מנגד, אם ימצא בית המשפט כי יש להיענות לבקשה, ייתן בית המשפט עצמו את הצו, ללא צורך לחזור לרשם לענייני ירושה.
העברת התיק מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט אינה כרוכה בתשלום אגרה נוספת.

 

מתי בקשה לצו ירושה עוברת לבית המשפט ?


בכל אחד מהמקרים הבאים תועבר הבקשה למתן צו ירושה מהרשם לענייני ירושה אל פתחו של בית המשפט לענייני משפחה, לשם בירור ודיון רחב יותר:
1. כאשר הוגשה התנגדות לבקשה.
2. אם המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה או להליך.
3. אם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו מעוניינים ליזום הליך בעניין הבקשה לצו ירושה.
4. אם האפוטרופוס הכללי מעוניין להצטרף להליך בייצוג חסוי, נעדר או קטין.
5. אם הבקשה לצו מעוררת סוגיות של סמכות שיפוטית.
6. אם ראה הרשם לנכון, בנסיבות המקרה, להעביר את התיק להמשך בירור בבית המשפט.

 

צו ירושה- אגרות


הגשת בקשות לרשם לענייני ירושה כרוכות בתשלום אגרה עבור כל פעולה.
בקשות בנושא הוצאת צו ירושה כרוכות בתשלום אגרה לפי הפירוט שלהלן:

אגרת פתיחת בקשה למתן צו ירושה בהגשה רגילה –  503 ש"ח
אגרת פתיחת בקשה למתן צו ירושה בהגשה מקוונת – 428 ש"ח
הוצאות פרסום בעיתון בבקשה למתן צו ירושה – 130 ש"ח
בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה – 503 ש"ח
התנגדות למתן צו ירושה – 970 ש"ח

פטור מתשלום אגרה – כל אלה יהיו פטורים מתשלום אגרה: בן זוג, הורה או ילד של מי שנפטר עקב פעולת מלחמה או איבה או בשירותו הצבאי.
הערה: הגשת הבקשה על ידי עורך דין או באינטרנט מזכה בהנחה של 15% בתשלום האגרה. להרחבה בנושא – עברו לעמוד צו ירושה אגרות

צו ירושה- טפסים להורדה


לנוחותכם ריכזנו טפסים וקישורים מאתר האפוטרופוס הכללי בנושא צו ירושה:
בקשה לצו ירושה – להורדה     
הודעה ליורש על פי דיןלהורדה   
בקשה לצו ירושה מקוון קישור לאתר הרשם
מעקב אחרי בקשות שהוגשו לרשם – קישור למערכת הרשם

מצאתם שגיאה בעמוד צו ירושה?  כתבו לנו>>

מהו צו ירושה • איך מוציאים צו ירושה •  צו ירושה מקוון  • התנגדות לצו ירושה  • הליך הטיפול בבקשה לצו ירושה • גובה אגרות עבור הוצאת צו ירושה • טופס בקשה לצו ירושה ועוד.

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.