התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה
 • איך מתנגדים/ מבטלים לצוואה?
 • מהן הדרכים להתנגדות לצוואה?
 • מהן העילות להתנגדות לצוואה?

שני המסלולים להגשת התנגדות כנגד צוואה.

קיימים שני הליכים שונים להגשת התנגדות לצוואה:
א. התנגדות לצו קיום צוואה – אם טרם ניתן צו קיום צוואה.
ב. ביטול צו קיום צוואה – לאחר מתן צו קיום צוואה.

כאשר אתם מעוניינים להתנגד לצוואה, עליכם לבדוק באיזו נקודת זמן אתם נמצאים:
1. אם טרם ניתן צו קיום צוואה, יש לפעול בהליך של התנגדות לצו קיום צוואה.
2. אם כבר ניתן צו קיום צוואה, עליכם לפעול בהליך של ביטול צו קיום צוואה.


התנגדות לצוואה בהליך של התנגדות לצו קיום צוואה
אדם המעוניין לממש צוואה צריך ראשית לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש צו קיום צוואה. הרשם לענייני ירושה, בטרם
ייתן צו קיום צוואה, מחויב לפרסם בעיתונות וברשומות כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, ולהמתין 14 יום מהפרסום כדי
לאפשר לאדם שמתנגד למימוש הצוואה להשמיע את טענותיו.
צד המעוניין להתנגד לצוואה צריך להגיש לרשם לענייני ירושה התנגדות לבקשת צו קיום הצוואה, וזאת בתוך פרק
הזמן שנקבע לכך. ככלל, הגשת התנגדות לאחר פרק הזמן שקבע הרשם לא תתקבל. רק במקרים חריגים יכול
הרשם לענייני ירושה או שופט בית המשפט לקבל התנגדות לצו קיום צוואה, גם אם המועד שקבע הרשם חלף.

אם הוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, יעביר הרשם את התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
אם חלף המועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, וכבר ניתן צו קיום צוואה, יש לפעול בדרך שונה ולפנות להליך ביטול
צו קיום צוואה.

התנגדות לצוואה בהליך של ביטול צו קיום צוואה

אם כבר ניתן צו קיום צוואה, רשאים היורשים לממש את הצוואה ולחלק את העיזבון ביניהם. מכאן החשיבות הרבה שיש לצו
קיום צוואה, שכן צו זה כמוהו כפסק דין – מחייב וסופי.
למרות זאת, בסמכות רשם הירושות (הרשם לענייני ירושה) ובית המשפט לבטל או לתקן צו קיום צוואה, אם הובאו לפניהם
טענות או עובדות שלא הוצגו לפני הוצאת צו קיום הצוואה (סעיף 72 לחוק הירושה).

באותו סעיף חוק נקבע כי ביטול צו קיום צוואה ייעשה על ידי מי שהוציא אותו מלכתחילה. כלומר, אם הרשם לענייני ירושה
הוא זה שהוציא את הצו, יש לפנות אליו לביטול הצו אליו, ואם בית המשפט הוא זה שנתן את הצו, אזי יש להגיש את הבקשה
לביטול צו קיום הצוואה לבית המשפט.

אם הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה לביטול צו קיום צוואה, והרשם נוכח כי מגיש הבקשה מציג טענות או עובדות שניתן
היה להגיש לפני הוצאת צו קיום הצוואה או במועד מוקדם יותר, יעביר הרשם את הבקשה לביטול צו קיום הצוואה לפתחו
של בית המשפט, לשם בירור מעמיק יותר בשאלה האם ראוי לבטל את הצו או לאו.

בית המשפט רואה בפעולה של ביטול צווים צעד חריג, וזאת בשל העובדה שתוקף צו קיום צוואה הוא כשל פסק דין – מחייב והצהרתי, ומגולם בו עקרון סופיות הדיון. לכן לא ימהר בית המשפט לבטל צו קיום צוואה שהוצא. להביא את בית המשפט או הרשם לבטל צו קיום צוואה קשה הרבה יותר, מאשר להתנגד לצוואה לפני שניתן צו קיום צוואה.

לאור זאת, נקבעו מספר קריטריונים שיהא עליכם למלא, על מנת שבית המשפט יבטל צו שניתן. לא רק שתצטרכו להוכיח
ולשכנע כי הטענה או העובדה שאתם מציגים מצדיקה את ביטול צו קיום הצוואה, אלא יהא עליכם גם להסביר מדוע לא הצגתם
את המידע שבידכם בזמן הליך הוצאת צו קיום הצוואה – כלומר בחלון הזמנים שנקבע במיוחד להגשת התנגדויות למתן צו קיום הצוואה. אם הטענה או העובדה התגלו לכם רק לאחר שכבר ניתן הצו, תצטרכו להראות שפעלתם מהר והצגתם אותן בהזדמנות הסבירה הראשונה שעלתה בידכם.

בית המשפט העליון "חידד" קריטריונים אלו וקבע תתי-קריטריונים נוספים שעל בית המשפט לבחון בטרם יחליט לבטל את צו קיום הצוואה. להרחבה קראו עוד בעמוד ביטול צו קיום צוואה.

עילות התנגדות לצוואה

לא פעם, אדם המקורב לנפטר מבקש להתנגד להוצאת צו קיום צוואה בטענה כללית כי רצונו האמִִִִִתי של הנפטר לא יבוא לידי
ביטוי או יישלל אם תאושר הבקשה למתן צו לקיום צוואה; או במקרה שכבר ניתן הצו – אם ביטולו לא יאושר.

העילות התנגדות לצוואה מתחלקות לשתיים:
עילות צורניות – בעיות ופגמים באופן עריכת וכתיבת הצוואה.
עילות מהותיות – בעיות ופגמים בתוכן הצוואה ובנסיבות שבהן נקבע תוכן הצוואה.

דוגמאות לעילות צורניות בהתנגדות לצוואה:
 1. התנגדות לצוואה בשל אי עמידה בדרישות הצורניות הקבועות בחוק הירושה כגון: הצוואה כולה תהיה בכתב ידו של המצווה לרבות התאריך, תוכן הצוואה והחתימה.
 2. התנגדות לצוואה עקב אי עמידה בדרישות הצורניות של צוואה בפני עדים, לדוגמה: על הצוואה להיות כתובה (לא חובה כתב יד), מלווה בתצהיר של המצווה לפני שני עדים כי זאת צוואתו, ובחתימת שני העדים על הצוואה.
 3. התנגדות לצוואה בשל אי עמידה בדרישות הצורניות של צוואה בפני רשות, לדוגמה: חובה כי אמירת תוכן הצוואה יעשה לפני הרשות תעשה על ידי המצווה עצמו ולא על ידי מי מטעמו, לרבות בא כוחו.
 4. התנגדות לצוואה בשל אי עמידה של צוואה בעל פה/שכיב מרע בדרישות חוק הירושה כגון: המצווה חייב לומר את צוואתו כשהוא על ערש דווי או כשהוא חושב שהוא על ערש דווי, בנוסף,הצוואה נאמרה לפני שני עדים, שני העדים העלו את דברי המצווה על כתב בהזדמנות הראשונה.

דוגמאות לעילות מהותיות בהתנגדות לצוואה:

 1. התנגדות לצוואה בעקבות עריכת צוואה תחת לחץ, איום, כפייה והטעיה; בלשון משפטית – השפעה בלתי הוגנת על עושה הצוואה.
 2. התנגדות לצוואה בגלל קיומה של צוואה מאוחרת: קיום צוואה מאוחרת יותר של הנפטר מהצוואה שבגינה מבקשים את צו קיום הצוואה, שכן צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת.
 3. התנגדות לצוואה בשל פגמים בעריכת הצוואה ובגוף הצוואה עצמה: לדוגמה, כאשר אחד מ"הנהנים" או "הזוכים" בירושה היה נוכח בזמן עריכת הצוואה, מחשש שנוכחות כזו עלולה להשפיע על רצונו החופשי של המצווה.
 4. טענה לעריכת הצוואה כאשר המצווה אינו במצב בריאות תקין: ולכן לא ניתן לומר שהביע את רצונו בצוואה – שערך מדעת ומרצון חופשי, כמו במקרים שבהם אדם סובל מדמנציה ומנותק מהמציאות בזמן כתיבת הצוואה.
 5. התנגדות לצוואה בשל עדים לא כשירים: אי כשירות של העדים לצוואה להיקרא "עד" – למשל, בשל היותו קטין או פסול דין.

 

 

מצאתם שגיאה בעמוד " התנגדות לצוואה " ? כתבו לנו >>

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.